Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

In de Wet op Medezeggenschap Scholen (WMS) staat dat aan een school een medezeggenschapsraad verbonden moet zijn.
Omdat De Meerwaarde bestaat uit het vmbo en het Pratkijkonderwijs heeft De Meerwaarde een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR van De Meerwaarde zijn 8 personeelsleden gekozen en nemen er 4 leerlingen en 4 ouders zitting in deze raad.

De GMR is betrokken bij het onderwijs en ontwikkelingen op de Meerwaarde waarbij zij in nauw contact staat met het bevoegd gezag. Kort gezegd zijn de taken van de GMR:

 

 1. Volgen van de voortgang van het onderwijs op de Meerwaarde en deze voortgang bespreken met het CvB.
 2. Proactief meedenken bij allerlei ontwikkelingen.

Bij het uitvoeren van deze taken heeft de GMR een drietal rechten, namelijk:

 • het recht op overleg (artikel 6 Wms);
 • het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms);
 • het recht op informatie (artikel 8 Wms).

Afhankelijk van het onderwerp heeft de GMR recht op:

 • Instemming
 • Advies
 • Informatie

Bij het uitvoeren van deze taken is de GMR afhankelijk van de input van collega’s, ouders en leerlingen. Mocht jij of u iets onder de aandacht willen brengen, dan kan dit door een mail te sturen naar de secretaris, dhr. J van Essen via onderstaand mailadres: GMRsecretariaat@demeerwaarde.nl 

Samenstelling

De GMR bestaat uit:

Personeelsgeleding
 • Petra Teunissen (voorzitter)
 • John van Essen (secretaris)
 • Nico van Goch
 • Arjan Evers
 • Rick Hakkenberg
 • Ap van Halem
 • Chris van den Heuvel
 • ​Jan van Meerveld
Leerlinggeleding
 • Nina Nes
 • Eva Vermeer
 • Quirijn Boeve

Oudergeleding

 • Mirjam van Ginkel (vicevoorzitter)
 • Erwin Hommerson
 • Anton Jan Cozijnsen
 • Jan Pas

Notulen