De Meerwaarde gaat uitbreiden

De Meerwaarde gaat uitbreiden, maar hoe en wanneer? Lees hier meer over onze plannen en bekijk hoe het er uit gaat zien.

laatste update: 7 december 2020

Voor de zomervakantie hebben we u/jullie bijgepraat over onze plannen voor het uitbreiden van onze huisvesting. Het einde van het jaar nadert inmiddels en dat is een mooi moment om u/jullie weer bij te praten over de ontwikkelingen van de afgelopen maanden, en om vooruit te kijken naar het volgende jaar. 

Even opfrissen: hoe zijn we begonnen?

In het schooljaar 2019/2020 hebben we in verschillende fases gewerkt aan de ontwikkeling van onze uitbreidingen. We zijn vanaf het programma van eisen in 2019, via het voorontwerp, definitief ontwerp en technisch ontwerp beland in de aanbestedingsfase. 
Binnen de uitbreidingsplannen zijn er 4 trajecten te onderscheiden waar we aan werken, te weten:
  • Een nieuwe ‘techniekhal’ in het verlengde van ons hoofdgebouw;
  • Een uitbreiding op de binnenplaats van ons hoofdgebouw, de zogenaamde ‘huiskamer’. Hierin zal ons EBC (Expertise- en BegeleidingsCentrum) worden gevestigd;
  • Interne wijzigingen in het hoofdgebouw om aan te sluiten bij onderwijskundige ontwikkelingen met betrekking tot de leerroutes;
  • Aanpassingen aan het omliggende terrein om aan te sluiten bij de nieuwe gebouwen en het verwijderen van de tijdelijke huisvesting in 2022.

Bekijk hier de virtuele rondleiding:

Waar zijn we nu?

We zijn blij dat, te midden van alle ontwikkelingen in corona, stikstof etc. we toch nog steeds onze uitgangspunten in doelen en planning hebben kunnen vasthouden. 
 
Uit de verschillende flora en fauna onderzoeken die we hebben laten uitvoeren kwam naar voren dat er dwergvleermuizen zich in de gevel van de binnenplaats hebben gevestigd. Hiervoor hebben we inmiddels alternatieve verblijfplaatsen gerealiseerd en zijn we bezig met een ontheffingsaanvraag. We hebben wel enkele aanpassingen binnen het tijdspad van de planning moeten doorvoeren, maar de einddatum in 2022 kon blijven staan.
 
In de afgelopen maanden hebben we ook de vergunningsaanvragen voor de verschillende onderdelen kunnen indienen. We hadden als eerste de vergunningsaanvraag voor de techniekhal ingediend met de verwachting dat dit een langlopend traject zou zijn. Het vergunningstraject voor de techniekhal is echter, dankzij de uitstekende medewerking van de gemeente Barneveld, heel voorspoedig verlopen en inmiddels is de vergunning voor de techniekhal verleend. 
 
Voor de herfstvakantie hebben we de vergunningsaanvraag voor de uitbreiding op de binnenplaats en de interne wijzigingen in het hoofdgebouw ingediend. We hopen deze vergunning ook in januari definitief te hebben.
 
We bevinden ons op dit moment in de aanbestedingsfase van het project. Op basis van het technisch ontwerp zijn er door de architect en onze adviseurs bestekken opgesteld waarmee we een aanbesteding konden houden. We hebben de aanbesteding gesplitst in 2 delen, een bouwkundig deel en een installatietechnisch deel. De bedrijven die zijn uitgenodigde om deel te nemen aan de aanbesteding zijn vooraf door de stuurgroep huisvesting geselecteerd. Hierbij is er gekeken naar bedrijven die binding hebben met de school en ook ervaring hebben in projecten op het gebied van onderwijshuisvesting. 

Hoe gaat het verder?

Inmiddels zijn er verschillende rondgangen geweest met de geselecteerde bedrijven. Aan het eind van december zal de aanbestedingsfase worden afgerond. Vervolgens kunnen we, als alles haalbaar en betaalbaar is, de uitvoeringsplanning in detail gaan afstemmen met de aannemer en installateur. Met name de uitvoering van de interne verbouwingen zal een belangrijke plaats innemen in de planning omdat het onderwijs gewoon moet kunnen doorgaan. We proberen uiteraard waar mogelijk in de vakantieperiodes te werken, maar het is niet mogelijk om alles alleen in de vakantieperiodes uit te voeren.
 
Als eerste zal in het volgend voorjaar gestart worden met de realisatie van de techniekhal. De voorbereidingen voor het gereedmaken van het bouwterrein zijn al in gang gezet. Er zal ruimte moeten worden vrijgemaakt voor het plaatsen van bouwketen en opslagmogelijkheden voor de bouw. Hiervoor wordt in de kerstvakantie aan de gevelzijde van de Rietberglaan een nieuwe strook voor het stallen van fietsen gerealiseerd. Enerzijds als voorbereiding voor de bouw om ruimte te creëren voor de bouwplaats voorzieningen. Anderzijds ook als voorbereiding op de toekomstige terreinwijzigingen met betrekking tot fietsenstallingen. 
 
Rond de zomervakantie zullen de werkzaamheden voor de realisatie van de uitbreiding op de binnenplaats van start gaan. In verband met het ontheffingstraject voor de dwergvleermuizen in de gevel van de binnenplaats kunnen we hier niet gelijktijdig met de techniekhal starten. Ook zullen de interne verbouwingen die rondom het gebied van de uitbreiding op de binnenplaats starten. Aan het eind van 2021 zullen dan de techniekhal en de uitbreiding op de binnenplaats gereed zijn. Vervolgens kunnen we verdergaan met de overige indeling wijzigingen in het hoofdgebouw. In de zomer van 2022 zullen ook deze werkzaamheden afgerond zijn. Uiteindelijk, als alles klaar is, kan de tijdelijke huisvesting worden weggehaald en rest ons nog het afronden van de aanpassingen aan het buitenterrein.
 

Eerdere berichtgeving

In november 2019 berichtten we over onze huisvestingsplannen in de Barneveldse krant:

 

Bron: Barneveldse krant d.d. 25-11-2019